Reality pro Hodonín a okolí

Příprava pronájmu nemovitosti: nezbytné informace a doklady pro pronájem nemovitosti

V případě, že máte v úmyslu pronajmout nemovitost ať bytového nebo komerčního charakteru, pravděpodobně se dříve či později obrátíte na nějakou realitní kancelář. Pokud se rozhodnete pro tu naši, při prvním kontaktu nám pronajímanou nemovitost co nejpodrobněji popíšete (lokalita, typ zástavby, stav nemovitosti, počet místností, výměra, patro apod.) a sdělíte svoji představu o výši nájemného. První kontakt pravděpodobně proběhne telefonicky nebo e-mailem, ale doporučujeme Vám realitní kancelář také osobně navštívit.

V další fázi se s Vámi domluvíme na osobní prohlídce nemovitosti. Nemovitost si sami nafotíme nebo si fotodokumentaci vyžádáme. Budeme po Vás chtít i doklady, že jste vlastníkem nemovitosti nebo souhlas vlastníka s úmyslem pronajmout nemovitost (pokud jste zde v nájemním vztahu např. v případě bytového družstva): výpis z katastru nemovitostí (nebo nájemní smlouvu s bytovým družstvem), že tedy máte oprávnění ji pronajímat, a případnou další dokumentaci, která při pronájmu může pomoci (půdorys nemovitosti, snímek z katastrální mapy apod.).

Předložíme Vám také k podpisu zprostředkovatelskou smlouvu. Máte na výběr dva typy smluvního vztahu: uzavření nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy nebo smlouvy výhradní (exkluzivní). viz Exkluzivita

Zprostředkovatelská smlouva: pro pronájem nemovitosti – obsah a náležitosti

Ve smlouvě jsou definovány smluvní strany, předmět zprostředkovatelské smlouvy, dále pak označení a charakteristika nemovitosti, požadovaná výše nájemného (případné možné rozpětí ceny), výše provize, doba platnosti smlouvy a podmínky možného odstoupení.

Smlouva jasně a přesně vymezuje práva a povinnosti pronajímatele a naší realitní kanceláře. Mezi jinými stanovuje např. kdy může jednat samostatně a kdy postup podléhá souhlasu prodávajícího.

Smlouva je vždy uzavíraná na dobu určitou, optimální je 3 až 6 měsíců s měsíční výpovědní lhůtou a možností prodloužení, nedojde-li během trvání smlouvy k pronájmu. Odměnu za zprostředkování viz. (provize) platí budoucí nájemce a je obvykle ve výši 1 měsíčního nájmu v případě bytových jednotek a 2 měsíčních nájmů u komerčních nemovitostí.

Nájemní smlouva: pro pronájem nemovitosti – obsah a náležitosti

Nájem vzniká na základě nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem. Platná smlouva musí mít písemnou podobu a musí obsahovat: označení smluvních stran, přesná specifikace předmětu nájmu (např. byt by měl být označen číslem, umístěním v domě, označením čísla domu, ulicí nebo obcí, kde se nachází) a vymezení příslušenství a vybavení pronajímaných prostor a jejich stav. V nájemní smlouvě musí být také uveden způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním prostor, způsob jejich placení (například platba za elektřinu) a také případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za služby nebo změnit další podmínky nájemní smlouvy.

Po uzavření nájemní smlouvy vznikají oběma stranám určitá práva a povinnosti. Povinnosti pronajímatele jsou: odevzdat pronajímané prostory nájemci ve stavu způsobilém k řádnému užívání (tedy včetně standardního příslušenství) a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním.

Nájemce má pak právo užívat pronajímané prostory ke sjednanému účelu a má právo požívat plnění, jejichž poskytování je s nájmem dle smlouvy spojeno (jedná se např. o vodu nebo teplo). Základní povinností nájemce je platit nájemné a platit pronajímateli za poskytovaná plnění. Dále musí umožnit přístup pronajímatele do pronajímaných prostor za účelem kontroly a odečtu měřicích zařízení (plyn, voda atd.) a provádění případné údržby objektu. Na případné stavební úpravy musí mít nájemce vždy souhlas pronajímatele.

.

Uvítám Vaše komentáře zde: